caldog

0890100-R1-E012

Taken in or around Bingen, WA

0890100-R1-E012
caldog, Jun 17, 2006