Kenneth L. Anthony

Rio Viejo

shotfun house, my 1st N scale model, 1969

Rio Viejo
Kenneth L. Anthony, Apr 26, 2009