Stourbridge Lion

TBX#0801

TBX#0801
Stourbridge Lion, May 8, 2009